Πωλήσεις Ακίνητα Golden visa

Ακίνητα Golden VisaGolden Visa

Η Ελλάδα είναι ένα μοναδικό μέρος για να ζεις!

Τι προσφέρει η Ελλάδα για τους αγοραστές ακινήτων ή επενδυτών τρίτων χωρών:

 • Άδειες μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα η οποία ανανεώνεται αυτόματα ανά 5 έτη, όσο παραμένει το ακίνητο στην κατοχή του αγοραστή, δηλαδή εφόρου ζωής. Ισχύει για τον 1. ιδιοκτήτη ακινήτων 2. τον/την σύζηγο 3. Στους γονείς και πεθερούς 4. Στα παιδιά μέχρι 21 ετών (η οποία άδεια των παιδιών μπορεί να παραταθεί έως 24 ετών).
 • Μετακίνηση και εγκατάσταση σε 26 Ευρωπαϊκές χώρες για 3 μήνες ανά 6μηνο, χωρίς επιπλέον απαιτήσεις, διότι είναι μία ΣΕΝΓΚΕΝ Visa.
 • Ασφάλεια
 • Φιλοξενία
 • Τον υπέροχο καιρό μας

Ποιους αφορά

α) Πολίτες τρίτων χωρών που προτίθενται να πραγματοποιήσουν επένδυση στην Ελλάδα (επενδυτές), είτε προσωπικά, είτε μέσω νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιό τους πληροί τους όρους που θέτει το νομι- κό πλαίσιο, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

β) σε πολίτες τρίτων χωρών, στελέχη εταιρειών, που συμμετέχουν στην υλοποίηση ή και τη λειτουργία του περιγραφόμενου επενδυτικού σχεδίου (ανώτερα και μεσαία διοικητικά στελέχη ή ειδικοί απαραίτητοι για το σχέδιο). Η ανωτέρω διάταξη για τους πολίτες τρίτων χωρών, στελέχη εταιρειών, ισχύει επίσης, με τα ίδια προαπαιτούμενα, και για τις ημεδαπές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν και υλοποιούν νέα επένδυση. Επιτρέπεται να εκδοθούν μέχρι 10 άδειες για επενδυτές και στελέχη ανά επενδυτικό έργο, αναλόγως του ύψους της επένδυσης.

γ) σε μέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας.

 

Προϋποθέσεις

α) Επενδυτική δραστηριότητα Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον κλάδο δραστηριό- τητας ή τον τόπο εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου. Η προϋπόθεση που πρέπει να πληροί η επένδυση είναι να έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία. Η επενδυτική δραστηριότητα δύναται να υλοποιηθεί μέσω της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων (greenfield investments) ή μέσω επιχειρηματικής εξαγοράς, αναδιάρθρωσης ή επέκτα- σης υφιστάμενων δραστηριοτήτων (brownfield investments). Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της επίπτωσης στην εθνική ανάπτυξη και την οικονομία είναι η δη- μιουργία θέσεων εργασίας, η αξιοποίηση εγχώριων πόρων και η καθετοποίηση της εγχώριας παραγωγής, ο εξαγωγικός προ- σανατολισμός, η καινοτομία και η υιοθέτηση νέας τεχνολογίας.

β) Ύψος επένδυσης Το νομικό πλαίσιο δεν θέτει συγκεκριμένα όρια ως προς το συνολικού ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Ωστόσο, ένας επενδυτής που υποβάλλει αίτηση για άδεια διαμονής στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα πρέπει να συνεισφέρει στην επένδυση ποσό τουλάχιστον €250.000, προερχόμενο από ίδια κεφάλαια. Επιπλέον, ο αριθμός των αδειών που προβλέπονται για στελέ- χη ανά επενδυτικό σχέδιο εξαρτάται από το ύψος επένδυσης για το σύνολο των επενδυτών. Τέλος, ο αριθμός των αδειών διαμονής που χορηγούνται ανά επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 (για επεν- δυτές και στελέχη).

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να επενδύσουν σε αρκετά σπίτια για να ολοκληρωθεί η αξία των 250.000 €. Για περισσότερες πληροφορίες και για τους νομικούς όρους διαβαστε παρακατω:

 

ΜΟΝΙΜΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ)

Είμαι ένας υπήκοος τρίτης χώρας και είμαι κύριος ή έχω επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα, ως άτομο. Μπορώ να κάνω αίτηση για άδεια διαμονής στην Ελλάδα;

Ναι, έχετε το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για άδεια παραμονής για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, η αξία του ακινήτου, όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο αγοράς, είναι τουλάχιστον € 250.000. Αυτή η άδεια παραμονής (άρθρο 20Β του Νόμου 4251/2014, όπως ισχύει) μπορεί να ανανεώνεται κάθε πέντε (5) έτη με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Είμαι ένας υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει το «μόνιμη άδεια παραμονής για τους επενδυτές» 5 ετών, καθώς είμαι ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου € 250.000 στην Ελλάδα. Έχω το δικαίωμα να πωλήσει το ακίνητο και να διατηρήσει την άδεια παραμονής;

Ναι, μπορείτε να πωλήσει το ακίνητο, αλλά για να διατηρηθεί η άδεια παραμονής και πριν από την πώληση αυτό το ένα, θα πρέπει να έχετε αγοράσει ένα άλλο ακίνητο.

Πώς μπορώ να κάνω την πληρωμή για την αγορά ακινήτου;

Το ποσό που καταβάλλεται από δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου τηρείται σε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε πιστωτικό ίδρυμα, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδα, τα συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία θα πρέπει να είναι που δηλώνονται από τα συμβαλλόμενα μέρη πριν από το συμβολαιογράφο κατάρτιση της σύμβασης και πρέπει να περιλαμβάνονται σ 'αυτό.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω;

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, αν έχετε ήδη αγοράσει ή σκοπεύετε να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Ελλάδα, είναι η εξής:

 

Βήμα 1:  Εναρξη βίζα στο ελληνικό Προξενείο:

Επισκεφτείτε την ελληνική στην κατοικία σας και να υποβάλουν αίτηση για βίζα για να εισέλθουν στην Ελλάδα (τύπος θεώρησης C, ή, ενδεχομένως, τύπου D). Σε περίπτωση που είναι υπήκοος τρίτης χώρας που εξαιρούνται από την υποχρέωση θεώρησης, μπορείτε να εισάγετε Ελλάδα με «σφραγίδα εισόδου» στο διαβατήριό σας, από την αρμόδια αρχή ελέγχου των συνόρων.

Όταν κρατάτε την κατάλληλη θεώρηση ή η «σφραγίδα εισόδου» στο διαβατήριό σας, μπορείτε να εισέλθουν στην Ελλάδα και να εφαρμόσει αμέσως για άδεια διαμονής, αφού όλες οι διαδικασίες για την αγορά ακινήτου οριστικοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια παραμονής, ενώ η θεώρησή σας είναι έγκυρη.

 

Βήμα 2:  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άδεια παραμονής για τους ιδιοκτήτες ακινήτων:

Για να υποβάλετε αίτηση για μια «μόνιμη άδεια παραμονής για τους επενδυτές», τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Τέσσερις (4) πρόσφατες διαβατήριο-τύπου έγχρωμες φωτογραφίες σε έντυπη και αποθήκευσης οπτικού δίσκου (CD)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, με την ισχύουσα θεώρηση  εισόδου, όπου απαιτείται
 • Η αμοιβή με τη μορφή της ηλεκτρονικής τέλος σύμφωνα με το άρθρο 132 του νόμου 4251/2014, ο οποίος κατά τη διάρκεια της άδειας διαμονής μέχρι πέντε (5) ετών είναι πεντακόσια (500) ευρώ. Καμία αμοιβή απαιτείται για τα ανήλικα παιδιά (κάτω των 18).
 • Η αμοιβή με τη μορφή της ηλεκτρονικής τέλος σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 4018/2011, που ανέρχεται σε δέκα έξι (16) ευρώ και αφορά το κόστος εκτύπωσης της άδειας διαμονής με τη μορφή της ένα ξεχωριστό έγγραφο (ηλεκτρονική κάρτα)
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για να αποδείξει την εκπλήρωση αυτής της κατάστασης, γίνονται δεκτές:
 • Είτε ασφαλιστήρια συμβόλαια έγιναν στο εξωτερικό και αν αναφέρεται ρητά ότι αφορά την κάλυψη εφ 'όσον διαμένουν στην Ελλάδα ή σε ασφαλιστικές συμβάσεις που συνάπτονται στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να συλλέγονται τα ακόλουθα έγγραφα

1. Άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι ιδιοκτήτες όταν κυριότητα και κατοχή, εξ ολοκλήρου ή εξ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα.

Ένα συμβόλαιο αγοράς δηλώνοντας ότι η σύμβαση για την αγορά και την πώληση του ακινήτου δεν υπόκειται σε όρους και αιρέσεις, με το συνολικό ποσό είναι ένα ποσό ......... το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από ένα σταυρό-τραπεζική επιταγή ή τραπεζική συναλλαγή και την απόδειξη της μεταγραφή της σύμβασης από τον αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

2. Άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή εταιρικά μερίδια ανήκει εξ ολοκλήρου.

Ένα συμβόλαιο αγοράς δηλώνοντας ότι η σύμβαση για την αγορά και την πώληση του ακινήτου δεν υπόκειται σε όρους και αιρέσεις, με το συνολικό ποσό είναι ένα ποσό ......... το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από ένα σταυρό-τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό του δικαιούχου που πραγματοποιήθηκε με τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή στο πιστωτικό ίδρυμα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδα, τα στοιχεία των οποίων πρέπει να αναφέρονται από τους διαδίκους υπεύθυνος επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, καθώς και η απόδειξη της μεταγραφής της σύμβασης από την αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

 

Βήμα 3: Η διαδικασία Εφαρμογής

Αν η αίτηση υποβάλλεται από τον δικηγόρο-σε-δικαίου, χωρίς την παρουσία του ενδιαφερόμενου επενδυτή, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως από μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την παραλαβή των βιομετρικών στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διαμονής, πάντα σε συνεννόηση με το δικηγόρος-σε-δικαίου, η ημερομηνία αυτή να εξυπηρετεί τον ενδιαφερόμενο.

Αν προγραμματισμό ταξιδιού μεταβάλλεται και δεν μπορεί να επιτευχθεί από την προγραμματισμένη ημερομηνία, η αρμόδια αρχή πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως μέσω ενός δικηγόρου-σε-δικαίου για την νέα ημερομηνία διορισμού. Σε κάθε περίπτωση, όπως αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία γρήγορα και δεν θα πρέπει να μείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, η προσέλευση των ενδιαφερομένων να λάβουν βιομετρικά δεδομένα θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος της χρονιάς.

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι κάτοχοι της άδειας μόνιμης διαμονής για τους επενδυτές είναι ότι, εκτός από την αρχική είσοδο στην Ελλάδα, δεν έχουν καμία υποχρέωση να παραμείνουν στη χώρα μας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο ή τους άδεια παραμονής. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος επενδυτής είναι πιθανόν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα μετά το συμβόλαιο για την αγορά ή την πώληση του ακινήτου, ή ακόμα και μετά την κατάθεση της αίτησης για την «άδεια διαμονής Μόνιμη Επενδυτή» ενός, είναι σκόπιμο να ορισθεί στην αρμόδια υπηρεσία, όπου υποβάλλεται η αίτηση, δικηγόρος-σε-δικαίου, μέσω του οποίου η επικοινωνία μεταξύ της υπηρεσίας και της υπηρεσίας θα διεξαχθεί όποτε είναι αναγκαίο.

 

Μπορεί ένας δικηγόρος-σε-δικαίου, που ενεργεί εκ μέρους μου, να υποβάλει την αίτηση και να συλλέγουν την άδεια παραμονής;

Ο εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να προχωρήσει με τη διαδικασία και να υποβάλει αίτηση για μια «μόνιμη άδεια παραμονής για τους επενδυτές» υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο πολίτης τρίτης χώρας έχει εισέλθει στη χώρα ( «σφραγίδα εισόδου» στο διαβατήριο) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής υποβάλλεται.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο αιτών έχει την υποχρέωση να επισκέπτονται κατόπιν ραντεβού η Αποκεντρωμένη Αρχή, με σκοπό την βιομετρικών συλλογής δεδομένων (ψηφιακών εικόνων προσώπου, δύο ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα και υπογραφή) σύμφωνα με τη νέα διαδικασία υποβολής αίτησης και έκδοσης όλων των αδειών διαμονής με η μορφή ενός ενιαίου, αυτοτελές έγγραφο, που αναφέρεται επίσης ως «ηλεκτρονικό άδειες παραμονής».

Αγόρασα ένα οικόπεδο και επιθυμούν να κατασκευάσουν ένα κτίριο. Είμαι κατάλληλος για μια «μόνιμη άδεια παραμονής για την επενδυτική δραστηριότητα»; Ποια είναι τα απαιτούμενα έγγραφα για αυτό;

Ναι είσαι. Ένας πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αγόρασε ένα οικόπεδο και προτίθεται να κατασκευάσει ένα κτίριο μπορεί να ισχύουν για αυτή την άδεια διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της γης που αγοράστηκαν και η σύμβαση με την κατασκευαστική εταιρεία είναι τουλάχιστον € 250.000.

Τι θα συμβεί αν ένα νομικό πρόσωπο ενδιαφέρεται για την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα;

Ένας πολίτης τρίτης χώρας που έχει την πλήρη κυριότητα, κατοχή και κατοχή της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα μέσα από ένα νομικό πρόσωπο του οποίου όλοι οι μετοχές ή εταιρικά μερίδια ανήκουν εξ ολοκλήρου από τον αιτούντα , έχει το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την «άδεια μόνιμης διαμονής για τους επενδυτές »

Έχω μια μίσθωση για διαμονή σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα. Είμαι κατάλληλος γι 'αυτή την άδεια παραμονής; Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Ναι είσαι. Ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (μίσθωση), για τουλάχιστον 10 χρόνια, για ξενοδοχειακά καταλύματα ή επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες σε τέτοιες πολύπλοκες τουριστικές εγκαταστάσεις, έχει το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για άδεια παραμονής ιδιοκτήτη ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι η ελάχιστο ποσό της μίσθωσης ανέρχεται σε € 250.000.

Μπορώ να φέρω μαζί μου τα μέλη της οικογένειάς μου; Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αυτούς;

Ναι μπορείς. πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους, στους οποίους άδειες ατομική διαμονής χορηγείται μετά από σχετική αίτηση και ισχύει για όσο διάστημα τα δικά άδεια του χορηγού είναι.

Τα μέλη της οικογένειας περιλαμβάνουν:

(Α) ο σύζυγος, (β) οι απευθείας απόγονοι των δύο συζύγων ή των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω των 21 ετών, (γ) την άμεση ανιόντες των συζύγων. Οι απόγονοι ηλικίας άνω των 21 και μέχρι 24 ετών χορηγείται μια ανεξάρτητη άδεια διαμονής.

Έχω το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για «μόνιμη άδεια παραμονής για τον επενδυτή», αν εγώ προσωπικά το δικό περισσότερες από μία ιδιότητες;

Ναι έχεις. Έχετε το δικαίωμα να δικαίωμα διαμονής ανεξάρτητα από το αν έχετε στην κατοχή σας ένα ή περισσότερα ακίνητα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από € 250.000, όπως αναφέρονται στις συμβάσεις αγοράς και το ποσό που έχει καταβληθεί σε ένα από τα δύο παραπάνω προβλέπεται τρόπους.

Έχω το δικαίωμα να λειτουργήσει αν είμαι χορήγησε την «μόνιμη άδεια παραμονής για τον επενδυτή»;

Όχι, δεν το κάνουν. Αυτός ο τίτλος παραμονής δεν δίνει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιονδήποτε τύπο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 6, του νόμου 4251/2014.

Απασχόληση, στην περίπτωση αυτή, δεν περιλαμβάνει την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου ή Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών που ιδρύθηκε πριν από την εφαρμογή σας για αυτή την άδεια παραμονής. Η εξαίρεση αυτή για την οικονομική δραστηριότητα αναφέρεται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέτοχοι ή οι διαχειριστές όλων των μορφών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., εταιρίες περιορισμένης ευθύνης). Τα μέλη της οικογένειας που έχουν χορηγηθεί αυτή την άδεια παραμονής έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην απασχόληση.

Έχω μια θεώρηση ή μια «μόνιμη άδεια παραμονής για τον επενδυτή». Έχω το δικαίωμα να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ;

Ναι έχεις. Λόγω της αρχής της ισότητας μεταξύ αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς διάρκειας, όλοι οι πολίτες κάτοχοι των τρίτων χωρών των αδειών διαμονής που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή μια μακροπρόθεσμη θεώρηση, απολαμβάνουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός του χώρου Σένγκεν, η οποία σημαίνει ότι είναι σε θέση να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη για μέχρι και 3 μήνες μέσα σε διάστημα 6 μηνών, υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής. Επιπλέον, έχουν επίσης το δικαίωμα να πολλαπλών εισόδων στη χώρα.

Ως κάτοχος της «μόνιμης άδειας παραμονής για τον επενδυτή» μπορεί να κάνω αίτηση για το καθεστώς ή την υπηκοότητα του επί μακρόν διαμένοντος;

Ναι μπορείς. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 30, του νόμου 4332/2015, ο πολίτης τρίτης χώρας έχει το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 89 και 90, του νόμου 4251/2014. Έχοντας έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλουν αίτηση για ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες προϋποθέσεις πληρούνται.Σελίδα 1 από 5